Czy drogi leśne i wjazdy do lasu muszą być oznakowane?

Wszyscy (no chyba wszyscy) wiedzą ,że nie wolno wjeżdżać samochodem czy innym pojazdem silnikowym do lasu.
Grozi za to mandat w wysokości od 20 do 500zł.

Podstawa prawna do wystawienia przez służby mandatu to ustawa o lasach ,której treść szczegółowo opisuje kto może a kto nie może wjeżdżać do lasu.

Ustawa o lasach
Stan prawny aktualny na dzień: 09.01.2022
Dz.U.2021.0.1275 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 29. lasy
Ruch pojazdem, jazda konno, postój pojazdów w lesie
1.
Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
1a.
Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
2.
Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
3.
Przepisy ust. 1 oraz art. 26 zakazy wstępu do lasu ust. 2 i 3, a także art. 28 zakaz wstępu do lasu wprowadzony przez właściciela lasu, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:
1)
pracowników nadleśnictw;
2)
osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;
3)
osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;
4)
funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;
5)
osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych;
6)
właścicieli lasów we własnych lasach;
7)
osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;
8)
pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;
8a)
osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych;
9)
wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;
10)
osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19ust . 3.
4.
Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.


Ustawa o lasach - lasy (lexlege.pl)

W lesie można otrzymać kilka mandatów na raz na przykład za:
-nieuprawniony wjazd do lasu
-niszczenie grzybni
-płoszenie zwierząt
-niszczenie mrowisk
-niszczenie lęgów ptasich
-parkowanie w niedozwolonym miejscu
Każde nadleśnictwo w Polsce na swój regulamin ,którego nieznajomość nie chroni przed karą za jego nieprzestrzeganie.

Przy niektórych wjazdach do lasów możecie spotkać takie znaki.

IMG20220109164334jpg

Na znaku jest kod QR i adres strony z regulaminem nadleśnictwa na terenie ,którego się znajduje dany las.

Dlaczego tylko przy niektórych wjazdach do lasów można spotkać takie znaki?
Jest tak ponieważ przedstawiciele lasów państwowych zgodnie z art.29 ustawy o lasach nie mają obowiązku oznaczać wszystkich wjazdów do lasu.
Zakaz wjazdu do lasu obowiązuje wszędzie a znaki informujące o tym są instalowane tam gdzie kierowcy mogą mieć co do tego wątpliwości .

Zacytuje wam cały paragraf nr.5 z  regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Katowice.
Sprawdźcie jak wyglądają takie regulaminy lasów w waszych lokalizacjach.
W województwie śląski znaki jak na foto powyżej wyrastają jak grzyby po deszczu.

"§ 5

1.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Treść art. 29 ust. 1 ustawy o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

2.Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu publicznego powinno być ograniczone do miejsc, w których kierujący pojazdem może mieć wątpliwości dotyczące statusu drogi, z której korzysta, w szczególności dotyczących:

a.położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;

b.łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych własności o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;

c.zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;

d.oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi sugerującymi możliwość zjazdu z drogi publicznej na drogę leśną;

e. dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególności użytkowaniem i służebnością drogową), najmem lub dzierżawą, nieudostępnionych do ruchu publicznego;

f. dróg leśnych na których nagminnie popełniane są wykroczenia związane z nieuprawnionym wjazdem do lasu lub jego zaśmiecaniem.

3.Drogi leśne, o których mowa w ust. 2 zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 36/2021.

4.Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na ww. tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego."

Warto znać obowiązujące przepisy zanim zaczniemy mieć pretensje do jakichkolwiek służb zwracających nam na coś uwagę lub wręczających nam mandat.

Mam nadzieję ,że rozwiałem wszystkie wasze wątpliwości co do sprawy zakazu wjazdu do lasu i oznaczeń tego zakazu.

Dawid Cygal